ICFTU-FGTB GENDER PROJEKT

UVOD

PITANJA U ANKETI

IMA LI VAŠA TVRTKA IKAKVU REGULACIJU PROTIV DISKRIMINACIJE NA RADNOM MJESTU?

JE LI VAŠA TVRTKA OSIGURALA POSEBAN ODJEL/SLUŽBU ZA POMOĆ RADNICIMA KOJI SE OSJEĆAJU ŽRTVAMA DISKRIMINACIJE?

IMA LI VAŠA FIRMA JASNU PROCEDURU PO KOJOJ SE POSTUPA KAD SE RADNIK SUOČI S DISKRIMINACIJOM PO BILO KOJEM OSNOVU?

SMATRA LI SE U VAŠOJ RADNOJ SREDINI KAKO JE DISKRIMINACIJA PO OSNOVU SPOLA OZBILJAN ČIN DISKRIMINACIJE?

Gdje najčešće ima slučajeva diskriminacije žena u obimu većem od prosjeka?

Koliko su često ljudi u vašoj zemlji diskriminirani na tržištu rada zbog sljedećih razloga?

Koliko su često ljudi u vašoj zemlji diskriminirani na tržištu rada zbog sljedećih razloga?

Molimo vas da rangirate grupe koje držite da su najčešće žrtvama diskriminacije na tržištu rada?

Ima li tvoja sindikalna središnjica ima kakav dokument usvojen na nacionalnoj razini o politici diskriminacije žena?

Nalaze li se odredbe o ravnopravnosti spolova u kolektivnim ugovorima na nekoj od razina?

Mislite li da su u vašoj zemlji žene i muškarci jednako tretirani na radnom mjestu?

Molimo vas da navedete najtipičnije oblike diskriminacije

Gdje najčešće ima slučajeva dikriminacije žena u većem obimu od prosjeka?

Koliko su često ljudi u vašoj zemlji diskriminirani na tržištu rada zbog sljedećih razloga?

Surađuje li vaš sindikat s poslodavcem/udrugama poslodavaca po pitanjima ravnopravnosti i nediskriminacije?

Najčešće žrtve diskriminacije prema odgovorima menađera

AKCIJSKI PLAN

OSVJEŠĆENOST O DISKRIMINACIJI U JAVNOSTI

INFORMIRANOST/EDUCIRANOST
 O PRAVIMA

PROAKTIVAN ODNOS SINDIKATA PREMA DISKRIMINACIJI

REGULIRANA I DJELOTVORNA ZAŠTITA PROTIV DISKRIMINACIJE OD STRANE SINDIKATA I POSLODAVACA